Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Keramiikkapaja Kruuku Anu Isokallio
1305083-2

Yhteystiedot:

Korkeakoskentie 1066
32700 HUITTINEN

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Keramiikkapaja Kruuku Anu Isokallio
Korkeakoskentie 1066
32700 HUITTINEN
isokallioanu@gmail.com
040 865 7040

Rekisteröidyt

Rekisterissä olevat tiedot koskevat Keramiikkapaja Kruukun asiakkaita.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Keramiikkapaja Kruukun asiakassuhteen ylläpitämiseen,
tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
sekä analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat käyttäjän itsensä antamat tiedot:

Yhteystiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Tilaushistoria ja maksuhistoria

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja ja muuta asiakkaalta saatavaa tietoa kerätään Rekisteröidyltä itseltään, kun Rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita.
Asiakastietoja voidaan kerätä myös verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Keramiikkapaja Kruukun ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Yksittäistä toimeksiantoa koskien säilytämme tietoa ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

0

Ostoskori